Ośrodek Zdrowia na Dzielcu Istebna
(33) 855 65 99
RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych podawanych w celu świadczenia usług medycznych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Welux” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 30, 43-300 Bielsko-Biała zwany dalej NZOZ „Welux” Sp. z o. o. Ośrodek Zdrowia „Na Dzielcu”.
 2. NZOZ „Welux” Sp. z o. o. Ośrodek Zdrowia „Na Dzielcu” wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i podaje kontakt do niego: iodwelux@onet.pl
 3. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest wymogiem ustawowym.

  Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:
  1. imię i nazwisko.
  2. data urodzenia,
  3. oznaczenie płci,
  4. adres miejsca zamieszkania,
  5. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  6. w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
 4. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez NZOZ „Welux” Sp. z o. o. Ośrodek Zdrowia „Na Dzielcu” celem świadczenia usług medycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

  W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • na podstawie art. 2 oraz art.49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
  • w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.
   W przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani /Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja medyczna udostępniana jest również organom władzy sądowniczej, prokuraturze oraz Zakładom Ubezpieczeń Społecznych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
powrót