Ośrodek Zdrowia na Dzielcu Istebna
(33) 855 65 99
Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznie lub osobiście
tel. 33 855 65 99

Świadczenia wykonywane są przez wykfalifikowaną kadrę pielęgniarską posiadającą wiele specjalistycznych szkoleń m.in. KURS LECZENIA RAN, WYKONYWANIA I INTERPRETACJI ZAPISU ELEKTROKARDOGRAFICZNEGO, PODSTAWY OPIEKI PALIATYWNEJ, WYKONYWANIA BADANIA SPIROMETRYCZNEGO, SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH i inne.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:

  • w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej
  • nie korzystają w tym samym czasie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego)
  • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej
Pielęgniarska opieka długoterminowa

To opieka nad obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domu. Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.

Świadczenia pielęgniarskie domowe udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta według skali Barthel.

  • Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zobowiązana jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki POZ, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń, a także o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta.
  • Karta wizyt powinna być potwierdzona podpisem przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna.
  • Środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnia rodzina pacjenta (lub jego opiekun faktyczny/ prawny).
  • Po godzinie 20.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego, świadczenia pielęgniarskie wynikające z zachowania ciągłości procesu leczenia i pielęgnacji zapewnia w ramach sprawowanej opieki świadczeniodawca realizujący umowę w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
powrót